کاربر گرامی:

جهت جستجو بر اساس تاریخ نامه باید به نکته زیر توجه شود :

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:
 
 
تاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
31/06/1395انتصاب آقاي انور خسروي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان کردستان دارد
31/06/1395انتصاب آقاي علي حسن زاده به عنوان عضو شوراي نظارت و برنامه ريزي انستيتو دارد
31/06/1395انتصاب آقاي دکتر دانشيان به عنوان عضو شوراي نظارت و برنامه ريزي انستيتو دارد
31/06/1395انتصاب آقاي مجتبي محمدي به عنوان عضو شوراي نظارت و برنامه ريزي انستيتو دارد
31/06/1395انتصاب جعفر بلوک آذري به عنوان عضو شوراي نظارت و برنامه ريزي انستيتو دارد
31/06/1395انتصاب خانم دکتر حميده نريماني به عنوان عضو شوراي نظارت و برنامه ريزي انستيتو دارد
31/06/1395انتصاب آقاي دکتر علي نيازي بعنوان عضو شوراي نظارت و برنامه ريزي انستيتو دارد
31/06/1395انتصاب آقاي قاسم يزدان پناه بعنوان عضو و دبير شوراي نظارت و برنامه ريزي انستيتو دارد
31/06/1395انتصاب آقاي حسن شادماني بعنوان عضو شوراي نظارت و برنامه ريزي انستيتو دارد
31/06/1395انتصاب آقاي زيني وند بعنوان عضو شوراي نظارت و برنامه ريزي انستيتو دارد
31/06/1395انتصاب آقاي سيدمحمد ابريشمي نيا بعنوان عضو شوراي نظارت و برنامه ريزي انستيتو دارد
31/06/1395انتصاب سرکار خانم زهرا فتح اللهي بعنوان مدير تربيت بدني و سلامت سازمان دارد
23/06/1395انتصاب آقاي مسلم زماني به عنوان مسئول راه اندازي مدارس و آموزشکده و سما واحد لامرد دارد
23/06/1395انتصاب اقاي غلامرضا حسن پور به عنوان معاون دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد فسا دارد
20/06/1395انتصاب سرکار خانم مهناز پرچکاني به عنوان معاونت دانشگاه و مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد خدابنده با حفظ سمت دارد
17/06/1395انتصاب آقاي محمدجلال فتحي به عنوان مدير بازرسي رسيدگي به شکايات و حسابرسي دارد
17/06/1395انتصاب آقاي مصطفي باغبانيان به عنوان عضو و دبير شوراي نظارت و هماهنگي سما دراستان کردستان با حفظ سمت دارد
17/06/1395انتصاب آقاي عليرضا کرماني به عنوان عضو و دبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان خراسان جنوبي با حفظ سمت دارد
16/06/1395انتصاب آقاي محمدحسين شريفي به عنوان دبير و مسوول راه اندازي دبيرخانه دائمي مسابقات و برنامه هاي آموزش قرآن در سما دارد
14/06/1395انتصاب آقاي محمدابريشمي نيا به عنوان معاون اداري و مالي سازمان دارد
14/06/1395انتصاب آقاي محمدرضا باوندپور به عنوان مديرکل امور اداري سازمان دارد
14/06/1395انتصاب آقاي حميد مومني خواه به عنوان مديرکل عمران و توسعه سازمان دارد
14/06/1395انتصاب آقاي محمدحسين اقلامي به عنوان مديرکل امور مالي سازمان دارد
03/06/1395انتصاب آقاي دکتر مهران مجلسي بعنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما واحد نجف آباد دارد
01/06/1395انتصاب آقاي محمد خرم کشاور بعنوان سرپرست حوزه معاونت دانشگاه و مرکز آموزشي فرهنگي سما واحد مياندوآب دارد
01/06/1395انتصاب آقاي دکتر صلاح خان احمدزاده بعنوان سرپرست حوزه معاونت دانشگاه و مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد مهاباد دارد
01/06/1395انتصاب آقاي احمد ميرحسيني بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد آزادشهر دارد
01/06/1395انتصاب آقاي غلامرضا عقيلي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد مبارکه دارد
01/06/1395انتصاب حبيب درياباد به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما انديشه دارد
01/06/1395انتصاب آقاي عليرضا کمرئي بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان تهران دارد
01/06/1395انتصاب آقاي عليرضا کرماني بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد بيرجند دارد
25/05/1395انتصاب آقاي مصطفي باغبانيان بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد سنندج دارد
25/05/1395انتصاب خانم فتح اللهي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب خانم ميرزايي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب آقاي قاسم يزدان پناه به عنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب خانم آرزو شيري به عنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب خانم فاطمه تواضعي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب جناب آقاي دکتر علي نيازي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب جناب آقاي سيدمحمدابريشمي نيا بعنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب خانم مژگان محبعلي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب خانم سودابه ملکي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب خانم متينه پاکيده به عنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
17/05/1395انتصاب آقاي حسين شمس به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما جنت آباد دارد
17/05/1395انتصاب آقاي دانش هاشمي پور به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان هرمزگان دارد
05/05/1395انتصاب خانم سميرا طاهرخاني به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان قزوين دارد
05/05/1395انتصاب آقاي خسرو مهر عليان به عنوان عضو و دبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان قزوين دارد
05/05/1395انتصاب آقاي دکتر محمد عطايي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان قزوين دارد
05/05/1395انتصاب خانم مريم رحماني به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان قزوين دارد
04/05/1395انتصاب آقاي حسين منصوريان سرخگريه به عنوان معاون دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد قائم شهر دارد
30/04/1395انتصاب آقاي دکتر سيد محمد اميري محمد آبادي به عنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما استان اصفهان دارد
صفحه بعد

 
سال:
تاشماره:
ازشماره: