کاربر گرامی:

جهت جستجو بر اساس تاریخ نامه باید به نکته زیر توجه شود :

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:
 
 
تاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
30/10/1393انتصاب آقاي دکتر بهروز ميرزا بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان البرز دارد
30/10/1393انتصاب آقاي دکتر آرش سياري بعنوان عضو کميته انتصابات استان کردستان دارد
30/10/1393انتصاب آقاي دکتر حسين مهرداد بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان لرستان دارد
29/10/1393انتصاب آقاي فاروق داوود پور بعنوان معاون فرهنگي و دانشجويي سازمان دارد
29/10/1393انتصاب آقاي علي اکبر حامدي شهرکي بعنوان مدير کل منابع انساني سازمان دارد
29/10/1393انتصاب آقاي صادق راغبي به عنوان عضو کميته وام و امور رفاهي سازمان دارد
24/10/1393انتصاب آقاي محمد حسين ايماني به عنوان دبير کميته انتصابات شوراي سياستگذاري سما استان خراسان جنوبي دارد
24/10/1393انتصاب آقاي اسماعيل اسماعيلي به عنوان عضو کميته انتصابات شوراي سياستگذاري سما استان خراسان جنوبي دارد
24/10/1393انتصاب آقاي ابوالفضل خوشحال به عنوان عضو کميته انتصابات شوراي سياستگذاري سما استان خراسان جنوبي دارد
24/10/1393انتصاب آقاي احمد جلايري به عنوان عضو کميته انتصابات شوراي سياستگذاري سما استان خراسان جنوبي دارد
24/10/1393انتصاب آقاي دکتر آصف زارع به عنوان عضو کميته انتصابات شوراي سياستگذاري سما استان خراسان جنوبي دارد
22/10/1393انتصاب آقاي محمد امين هونکزهي بعنوان مسئول راه اندازي مدارس و آموزشکده سما واحد مهرستان دارد
17/10/1393انتصاب آقاي عليرضا مجيدي بعنوان عضو کارگروه بازنگري ساعات کارهفتگي مدارس سازمان دارد
17/10/1393انتصاب خانم توران ايمني بعنوان عضو کارگروه بازنگري ساعات کارهفتگي مدارس سازمان دارد
15/10/1393انتصاب آقاي محمد رحماني به عنوان دبير شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان همدان دارد
15/10/1393انتصاب آقاي سيد مهدي صديقي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان خراسان جنوبي دارد
15/10/1393انتصاب آقاي دکتر عليرضا نظام آبادي به عنوان عضو کميته انتصابات استان مرکزي دارد
15/10/1393انتصاب آقاي عادل نوروزي به عنوان عضو کميته انتصابات استان ايلام دارد
10/10/1393انتصاب آقاي سيروس حاجي زاده به عنوان عضو کميته اجرايي اساسنامه سازمان دارد
10/10/1393انتصاب آقاي دکتر عبدالله مرادي بعنوان عضو کميته انتصابات استان آذربايجان شرقي دارد
10/10/1393انتصاب آقاي حميد خانيان بعنوان دبير شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان ايلام دارد
10/10/1393انتصاب آقاي محمد مهدي شاه حسيني بعنوان رئيس کميته اجرائي اساسنامه سازمان دارد
10/10/1393انتصاب آقاي سيد مهدي سجادي به عنوان عضو کميته اجرايي اساسنامه سازمان دارد
10/10/1393انتصاب آقاي سيد ضياء فاطمي بعنوان عضو و دبير کميته اجرائي اساسنامه سازمان دارد
10/10/1393انتصاب آقاي صادق راغبي بعنوان عضو کميته اجرائي اساسنامه سازمان دارد
10/10/1393انتصاب آقاي جواد حقير مددي به عنوان عضو کميته اجرايي اساسنامه سازمان دارد
07/10/1393انتصاب آقاي محمد رحماني به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد همدان دارد
29/09/1393انتصاب آقاي سيامک بختياري به عنوان مدير امور دانشجويي سازمان دارد
29/09/1393انتصاب آقاي دکتر سهراب رسولي به عنوان عضو کميته انتصابات استان آذربايجان غربي دارد
29/09/1393انتصاب آقاي عنايت الله رئيسي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان کرمان دارد
29/09/1393انتصاب آقاي سيروس حاجي زاده به عنوان سرپرست دبيرخانه شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان تهران دارد
29/09/1393انتصاب آقاي محمد اميري به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کرمان دارد
26/09/1393انتصاب آقاي مرتضي اردشير بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد خمين دارد
26/09/1393انتصاب آقاي ابوالفضل قرباني بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد شبستر دارد
26/09/1393انتصاب آقاي حميد خانيان بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد ايلام دارد
26/09/1393انتصاب آقاي علي النچري بعنوان سرپرست حوزه ي معاونت دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد انار دارد
26/09/1393انتصاب آقاي رمضان ابراهيمي قريه عباس بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد قوچان دارد
26/09/1393انتصاب آقاي غلامرضا محمد جعفري بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد سيرجان دارد
26/09/1393انتصاب آقاي محمد حسين فرمهيني فراهاني بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد ساوه دارد
23/09/1393انتصاب آقاي دکتر شهريار عباسي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان ايلام دارد
20/09/1393انتصاب آقاي مهدي تکاور بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان کرمان دارد
20/09/1393انتصاب آقاي دکتر يدالله ملکي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان لرستان دارد
20/09/1393انتصاب آقاي مهندس محمدرضا مرواريد بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان ايلام دارد
20/09/1393انتصاب آقاي دکتر شهريار عباسي بعنوان عضو کميته انتصابات ستان ايلام دارد
20/09/1393انتصاب آقاي علي بيرانوند بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان ايلام دارد
12/09/1393انتصاب آقاي جواد عابدي آبش احمدلو به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد آبش احمد دارد
12/09/1393انتصاب آقاي ابوالفضل خوشحال به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد بيرجند دارد
12/09/1393انتصاب آقاي فرشين هرمزي نژاد به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي پسرانه سما واحد اهواز دارد
10/09/1393انتصاب خانم شهناز انوشيرواني به عنوان نماينده سازمان در مراکز زبان و واحدSCBI دارد
05/09/1393انتصاب آقاي بابک حسين زاده به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد بابل دارد
صفحه بعد

 
سال:
تاشماره:
ازشماره: