کاربر گرامی:

جهت جستجو بر اساس تاریخ نامه باید به نکته زیر توجه شود :

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:
 
 
تاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
03/06/1394انتصاب آقاي سهراب جهانگيري فرد به عنوان سرپرست اداره کل برنامه ريزي و نظارت راهبردي دارد
02/06/1394انتصاب اعضاي شوراي سازمان سما (جهت مشاهده احکام به پيوست مراجعه گردد) دارد
01/06/1394انتصاب آقاي دکتر عليرضا حسني بعنوان عضو کميته انتصابات استان خراسان جنوبي دارد
01/06/1394انتصاب آقاي دکتر عليرضا حسني به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان خراسان جنوبي دارد
31/05/1394انتصاب آقاي قاسم يزدان پناه بعنوان معاون آموزشي و پژوهشي سازمان دارد
28/05/1394انتصاب آقاي مهندس سيد مهدي ميرشمسي به عنوان مشاور عالي سازمان دارد
27/05/1394انتصاب آقاي حسن فرخ پور بعنوان مديرکل اداره کل حوزه رياست سازمان دارد
08/05/1394انتصاب آقاي محسن حيدري نسب به عنوان سرپرست دبيرخانه شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان سيستان و بلوچستان دارد
08/05/1394انتصاب آقاي دکتر امين رضا کماليان به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان سيستان و بلوچستان دارد
08/05/1394انتصاب آقاي مهدي قوي دل به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان سيستان و بلوچستان دارد
23/04/1394انتصاب آقاي ناصر کرمي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان بوشهر دارد
21/04/1394انتصاب آقاي شاهرخ قاسم زاده بعنوان سرپرست دبيرخانه شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان همدان دارد
20/04/1394انتصاب آقاي فاروق داوودپور بعنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کردستان دارد
16/04/1394انتصاب آقاي علي اکبر حامدي شهرکي بعنوان دبير کميته انضباطي کارکنان سازمان سما دارد
15/04/1394انتصاب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي صادق راغبي به عنوان مدير بازرسي و رسيدگي به شکايات دارد
11/04/1394انتصاب آقاي محمود مدرسي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد مشهد دارد
10/04/1394انتصاب آقاي هدايت حاتمي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان کرمانشاه دارد
10/04/1394انتصاب سرکار خانم فيروزه جوانشير به عنوان رييس اداره امور فرهنگي آموزشکده ها دارد
08/04/1394انتصاب آقاي يحيي اسدالهي به عنوان عضو کميته انتصابات استان همدان دارد
08/04/1394انتصاب آقاي عليرضا پير حياتي به عنوان عضو کميته انتصابات استان همدان دارد
26/03/1394انتصاب آقاي کاظم کريم زاده به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان آذربايجان غربي دارد
26/03/1394انتصاب آقاي حسين ملهم به عنوان دبير شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان البرز دارد
21/03/1394انتصاب آقاي مهدي قويدل به عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد زابل دارد
20/03/1394انتصاب آقاي مرتضي بدخشان به عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد دزفول دارد
17/03/1394انتصاب آقاي علي انگجي بعنوان رئيس اداره روابط عمومي سازمان دارد
12/03/1394انتصاب آقاي فاروق داودپور به عنوان رييس کميته تجديد نظر انضباطي کارکنان سازمان سما دارد
12/03/1394انتصاب آقاي سيد مهدي سجادي به عنوان عضو کميته تجديد نظر انضباطي کارکنان سازمان سما دارد
12/03/1394انتصاب آقاي سيد مهدي سجادي به عنوان رييس کميته بدوي انضباطي کارکنان سازمان سما دارد
12/03/1394انتصاب آقاي علي اکبر حامدي به عنوان عضو کميته بدوي انضباطي کارکنان سازمان سما دارد
12/03/1394انتصاب آقاي صادق راغبي عضو کميته بدوي انضباطي کارکنان سازمان سما دارد
12/03/1394انتصاب آقاي سيروس حاجي زاده بعنوان عضو کميته تجديد نظر انضباطي کارکنان سازمان سما دارد
12/03/1394انتصاب آقاي صادق راغبي بعنوان عضو کميته تجديد نظر انضباطي کارکنان سازمان سما دارد
12/03/1394انتصاب آقاي محمدحسين شمس نيا به عنوان عضو علي البدل کميته بدوي انضباطي کارکنان سازمان سما دارد
12/03/1394انتصاب آقاي عباس کرمي به عنوان عضو علي البدل کميته بدوي انضباطي کارکنان سازمان سما دارد
12/03/1394انتصاب آقاي صادق راغبي بعنوان عضو هيات عالي رسيدگي به اعتراضات وارده و نظارت بر آراء کميته هاي انضباطي دارد
12/03/1394انتصاب آقاي محمدحسين حسن خاني بعنوان عضو هيات عالي رسيدگي به اعتراضات وارده و نظارت بر آراء کميته هاي انضباطي دارد
12/03/1394انتصاب آقاي سيدمهدي سجادي بعنوان عضو هيات عالي رسيدگي به اعتراضات وارده و نظارت بر آراء کميته هاي انضباطي دارد
12/03/1394انتصاب آقاي سيد ضياء فاطمي به عنوان عضو علي البدل کميته تجديد نظر انضباطي کارکنان سازمان سما دارد
12/03/1394انتصاب آقاي علي اکبر حامدي شهرکي بعنوان عضو هيات عالي رسيدگي به اعتراضات وارده و نظارت بر آراء کميته هاي انضباطي دارد
09/03/1394انتصاب آقاي حسين ملهم به عنوان معاون دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد کرج دارد
06/03/1394انتصاب آقاي علي اکبر سردره به عنوان رييس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد رودهن دارد
06/03/1394انتصاب آقاي امين الفتي به عنوان رييس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد خرم آباد دارد
06/03/1394انتصاب آقاي سيد علي ناظري به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد خوراسگان - پسران دارد
06/03/1394انتصاب آقاي مهدي بيگلري فيروز به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد بابل دارد
29/02/1394انتصاب آقاي شاهرخ قاسم زاده بعنوان سرپرست مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد همدان دارد
23/02/1394انتصاب آقاي دکتر احمد نقي لو بعنوان عضو کميته انتصابات استان زنجان دارد
21/02/1394ابلاغ جناب آقاي فاروق داوودپور بعنوان عضو کميته وام و امور رفاهي سازمان دارد
21/02/1394ابلاغ جناب آقاي فاطمي بعنوان عضو کميته وام و امور رفاهي سازمان دارد
21/02/1394ابلاغ جناب آقاي سيدمهدي سجادي بعنوان عضو و رئيس کميته وام و امور رفاهي سازمان دارد
21/02/1394ابلاغ جناب آقاي علي اکبر حامدي شهرکي بعنوان عضو و دبير کميته وام و امور رفاهي سازمان دارد
صفحه بعد

 
سال:
تاشماره:
ازشماره: