کاربر گرامی:

جهت جستجو بر اساس تاریخ نامه باید به نکته زیر توجه شود :

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:
 
 
تاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
11/12/1393انتصاب آقاي عبداله مرادي به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد تبريز - سهند دارد
06/12/1393انتصاب آقاي فتح اله آسترکي بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد تهران-جنت آباد دارد
06/12/1393انتصاب آقاي دکتر مهرداد نوابخش بعنوان عضو کميته انتصابات استان تهران دارد
28/11/1393تمديد ابلاغ آقاي سيد حسن وحيد حسيني به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد بجنورد (غير هيات علمي) دارد
21/11/1393انتصاب آقاي رشيد قرباني به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان کردستان دارد
21/11/1393انتصاب آقاي علي کرم پور به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان هرمزگان دارد
21/11/1393انتصاب آقاي سيدحميد غفوري مهدي آباد بعنوان دبير شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان کرمان دارد
21/11/1393انتصاب آقاي سيدحميد غفوري مهدي آباد بعنوان عضو کميته انتصابات استان کرمان دارد
14/11/1393انتصاب آقاي قاسم کاظمي کليان بعنوان سرپرست حوزه معاونت دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد شيروان دارد
14/11/1393انتصاب آقاي سيدحميد غفوري مهدي آبادي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد کرمان دارد
14/11/1393انتصاب آقاي جمال جنابي بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد اراک دارد
08/11/1393انتصاب آقاي حميدرضاملک عسگر به عنوان عضو کميته حسابرسي سازمان دارد
08/11/1393انتصاب آقاي سيد ضياء فاطمي به عنوان عضو کميته حسابرسي سازمان دارد
08/11/1393انتصاب آقاي مصطفي حکيمي به عنوان عضو کميته حسابرسي سازمان دارد
08/11/1393انتصاب آقاي محمد حسين اقلامي بعنوان عضو کميته حسابرسي سازمان دارد
08/11/1393انتصاب آقاي سيد مهدي سجادي بعنوان عضو و رئيس کميته حسابرسي سازمان دارد
30/10/1393انتصاب آقاي دکتر بهروز ميرزا بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان البرز دارد
30/10/1393انتصاب آقاي دکتر آرش سياري بعنوان عضو کميته انتصابات استان کردستان دارد
30/10/1393انتصاب آقاي دکتر حسين مهرداد بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان لرستان دارد
29/10/1393انتصاب آقاي فاروق داوود پور بعنوان معاون فرهنگي و دانشجويي سازمان دارد
29/10/1393انتصاب آقاي علي اکبر حامدي شهرکي بعنوان مدير کل منابع انساني سازمان دارد
29/10/1393انتصاب آقاي صادق راغبي به عنوان عضو کميته وام و امور رفاهي سازمان دارد
24/10/1393انتصاب آقاي محمد حسين ايماني به عنوان دبير کميته انتصابات شوراي سياستگذاري سما استان خراسان جنوبي دارد
24/10/1393انتصاب آقاي اسماعيل اسماعيلي به عنوان عضو کميته انتصابات شوراي سياستگذاري سما استان خراسان جنوبي دارد
24/10/1393انتصاب آقاي ابوالفضل خوشحال به عنوان عضو کميته انتصابات شوراي سياستگذاري سما استان خراسان جنوبي دارد
24/10/1393انتصاب آقاي احمد جلايري به عنوان عضو کميته انتصابات شوراي سياستگذاري سما استان خراسان جنوبي دارد
24/10/1393انتصاب آقاي دکتر آصف زارع به عنوان عضو کميته انتصابات شوراي سياستگذاري سما استان خراسان جنوبي دارد
22/10/1393انتصاب آقاي محمد امين هونکزهي بعنوان مسئول راه اندازي مدارس و آموزشکده سما واحد مهرستان دارد
17/10/1393انتصاب آقاي عليرضا مجيدي بعنوان عضو کارگروه بازنگري ساعات کارهفتگي مدارس سازمان دارد
17/10/1393انتصاب خانم توران ايمني بعنوان عضو کارگروه بازنگري ساعات کارهفتگي مدارس سازمان دارد
15/10/1393انتصاب آقاي محمد رحماني به عنوان دبير شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان همدان دارد
15/10/1393انتصاب آقاي سيد مهدي صديقي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان خراسان جنوبي دارد
15/10/1393انتصاب آقاي دکتر عليرضا نظام آبادي به عنوان عضو کميته انتصابات استان مرکزي دارد
15/10/1393انتصاب آقاي عادل نوروزي به عنوان عضو کميته انتصابات استان ايلام دارد
10/10/1393انتصاب آقاي سيروس حاجي زاده به عنوان عضو کميته اجرايي اساسنامه سازمان دارد
10/10/1393انتصاب آقاي دکتر عبدالله مرادي بعنوان عضو کميته انتصابات استان آذربايجان شرقي دارد
10/10/1393انتصاب آقاي حميد خانيان بعنوان دبير شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان ايلام دارد
10/10/1393انتصاب آقاي محمد مهدي شاه حسيني بعنوان رئيس کميته اجرائي اساسنامه سازمان دارد
10/10/1393انتصاب آقاي سيد مهدي سجادي به عنوان عضو کميته اجرايي اساسنامه سازمان دارد
10/10/1393انتصاب آقاي سيد ضياء فاطمي بعنوان عضو و دبير کميته اجرائي اساسنامه سازمان دارد
10/10/1393انتصاب آقاي صادق راغبي بعنوان عضو کميته اجرائي اساسنامه سازمان دارد
10/10/1393انتصاب آقاي جواد حقير مددي به عنوان عضو کميته اجرايي اساسنامه سازمان دارد
07/10/1393انتصاب آقاي محمد رحماني به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد همدان دارد
29/09/1393انتصاب آقاي سيامک بختياري به عنوان مدير امور دانشجويي سازمان دارد
29/09/1393انتصاب آقاي دکتر سهراب رسولي به عنوان عضو کميته انتصابات استان آذربايجان غربي دارد
29/09/1393انتصاب آقاي عنايت الله رئيسي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان کرمان دارد
29/09/1393انتصاب آقاي سيروس حاجي زاده به عنوان سرپرست دبيرخانه شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان تهران دارد
29/09/1393انتصاب آقاي محمد اميري به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کرمان دارد
26/09/1393انتصاب آقاي مرتضي اردشير بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد خمين دارد
26/09/1393انتصاب آقاي ابوالفضل قرباني بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد شبستر دارد
صفحه بعد

 
سال:
تاشماره:
ازشماره: